BY SQUARE

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare) upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou ADELANTE, s. r. o. [so sídlom Špitálska 10, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 36 557 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68064/B, IBAN: SK2811000000002620154106 (ďalej len „ADELANTE“ v príslušnom gramatickom tvare) a Návštevníkmi (2.1.) stránok domény app.bysquare.com a/alebo Klientmi (2.2.) Služby (2.3.) by square. Tieto Obchodné podmienky sa považujú primerane za zmluvu uzavretú medzi ADELANTE a Návštevníkom (2.1.) stránok domény app.bysquare.com, resp. Klientom (2.2.) Služby (2.3.) by square.

Článok I.
Úvodné ustanovenia Obchodných podmienok

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2017. Každá osoba, ktorá vstupuje na stránky domény app.bysquare.com, svojím vstupom vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a je nimi bezpodmienečne viazaná.

 2. Právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. To platí aj v prípade, že osoba, ktorá pristupuje na stránky domény app.bysquare.com nie je občanom Slovenskej republiky alebo nie je právnickou osobou registrovanou v Slovenskej republike.

Článok II.
Vymedzenie niektorých pojmov Obchodných podmienok

 1. Pod pojmom „Návštevník stránky“ (v príslušnom gramatickom tvare) sa rozumie ktorákoľvek osoba, ktorá pristupuje na stránky domény app.bysquare.com a/alebo ktorúkoľvek jej podstránku a/alebo časť.

 2. Pod pojmom „Klient“ (v príslušnom gramatickom tvare) sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala v Službe (2.3.) a jej používateľský účet nebol zrušený. Ak je Klient právnickou osobou, môže za neho konať výlučne len fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať za túto právnickú osobu (v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov); tým vznikajú povinnosti priamo Klientovi ako právnickej osobe. Povinnosti, ktoré z týchto Obchodných podmienok vzniknú Klientovi – právnickej osobe, môže (s)plniť ktorákoľvek osoba oprávnená konať za Klienta – právnickú osobu.

 3. Pod pojmom „Služba“ (v príslušnom gramatickom tvare) sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie služba by square, ktorá umožňuje najmä, nie však výlučne, vyťažovanie fakturačných dát z dokumentov opatrených by square QR kódmi, evidenciu dokumentov, tvorbu a export výstupov, generovanie platobných a fakturačných by square QR kódov, a ktorá je dostupná na webovej adrese https://app.bysquare.com, vrátane všetkých súčastí Služby jednotlivo, i Služba ako celok a používateľské rozhranie (webové aj mobilné), cez ktoré Klient k Službe pristupuje. Aktuálna špecifikácia (vrátane ceny za Službu) rozsahu Služby sa nachádza na webovej adrese https://app.bysquare.com/App/BalikySluzieb. Službu je možné na základe týchto Obchodných podmienok využívať aj v rôznych balíčkoch (napr. bezodplatné používanie, balíčky čítania kódov, balíčky generovania kódov a podobne); ak nie je uvedené v týchto Obchodných podmienkach inak, tak pod Službou sa rozumie práve ten konkrétny balíček Služby, ktorý Klient používa. Službu prevádzkuje Spoločnosť odplatne alebo bezodplatne, vždy však len v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. nie pre spotrebiteľa.

Článok III.
Využívanie Služby

 1. Aby sa fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba stala Klientom, musí byť registrovaná (ďalej len „Registrácia“ v príslušnom gramatickom tvare). Registráciu je oprávnený vykonať ten Návštevník stránky https://app.bysquare.com ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo osobou oprávnenou konať za právnickú osobu, a to na webovej adrese https://app.bysquare.com. Návštevník stránky https://app.bysquare.com/register je pri Registrácii povinný uviesť všetky údaje v rozsahu, v akom to požaduje registračný formulár. Návštevník je pri Registrácií vždy povinný uviesť správne, pravdivé, presné, úplné a tiež aktuálne údaje. Ak následkom uvedenia nesprávnych a/alebo nepravdivých, nepresných a/alebo neaktuálnych údajov uvedených pri Registrácií vzniknú Klientovi akékoľvek škody, zodpovednosť za tieto škody znáša výlučne Klient sám. Po úspešnom ukončení Registrácie je Klientovi vytvorený jeho používateľský účet (ďalej len „Používateľský účet“ v príslušnom gramatickom tvare).

 2. Klient je povinný bez zbytočného odkladu akúkoľvek neskoršiu zmenu údajov uvedených pri Registrácii uviesť vo svojom Používateľskom účte.

 3. Úspešnou Registráciou Klienta Klientovi automaticky vzniká Používateľský účet, ktorý je viazaný na jeho identifikačné číslo osoby (IČO), pričom cez tento Používateľský účet pristupuje Klient k svojim Údajom Klienta (4.1.) v Službe. Na jedno identifikačné číslo osoby (IČO) môže byť zriadený vždy iba jeden Používateľský účet. V prípade, že Návštevník stránky nemôže úspešne dokončiť Registráciu výlučne z dôvodu, že na jeho (resp. právnickej osoby, v mene ktorej je oprávnený konať) identifikačné číslo osoby (IČO) je už (neoprávnene) zriadený Používateľský účet treťou osobou, je takýto Návštevník povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať podporu by square na emailovej adrese: info@bysquare.com.

 4. V prípade, že vznikne odôvodnený predpoklad, že do registračného formuláru boli zadané nepravdivé, nesprávne, nepresné a/alebo neaktuálne údaje, má ADELANTE právo jednostranne zrušiť Používateľský účet Klienta u ktorého takýto odôvodnený predpoklad vznikne, vrátane práva nenávratne odstrániť všetky Údaje Klienta (4.1.) v Službe. V danom prípade ADELANTE žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Klientovi realizáciou tohto práva a súčasne platí, že Klient nemá nárok na vrátenie žiadnych už uhradených poplatkov za používanie Služby ani ich časti.

 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne, na základe oznámenia, zmeniť podmienky Registrácie.

 6. Klient má právo využívať plný rozsah Služby, ktorú si zakúpil na základe príslušnej špecifikácie Služby v čase kúpy. Klient je povinný vždy akceptovať prípadné budúce rozšírenia funkcionality Služby a/alebo prípadnú zmenu jej grafického a iného rozhrania.

 7. ADELANTE je povinná zabezpečovať nepretržitú funkčnosť Služby, avšak ADELANTE žiadnym spôsobom nezodpovedá za škody spôsobené vis maior a/alebo škody spôsobené nefunkčnosťou Služby v prípade, ak tieto škody boli zapríčinené okolnosťami, ktoré ADELANTE nemohla ovplyvniť a/alebo ktoré nemohla rozumne predpokladať a/alebo ak od nej náhradu škody nemožno s prihliadnutím na všetky okolnosti spravodlivo požadovať.

 8. Klient je oprávnený k Službe pristupovať len cez štandardné používateľské rozhranie (web interface na https://app.bysquare.com, https://bysquare.com alebo oficiálny mobilný klient poskytnutý Spoločnosťou) alebo cez API oficiálne poskytnuté ADELANTE na webovej adresehttps://app.bysquare.com. Návštevník stránky https://app.bysquare.com je oprávnený k stránke https://app.bysquare.com pristupovať výlučne len cez štandardné používateľské rozhranie.

 9. Klient je oprávnený používať Službu na akýkoľvek účel, ktorý nie je priamo obchodný. Službu ani jej súčasti nemôže Klient najmä ďalej predávať a/alebo prenajímať, bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti. Klient je vždy výlučne sám zodpovedný za ochranu svojich prihlasovacích údajov – v prípade ak túto ochranu Klient zanedbá, škody vzniknuté v následku tohto zanedbania znáša Klient výlučne sám.

 10. Klient je oprávnený prideliť prístup k svojmu Používateľskému účtu inej osobe (napr. účtovníkovi, zamestnancovi a pod.), pričom ak tak urobí, znáša riziko s tým spojené – v takomto prípade je Klient zodpovedný za používanie jeho Používateľského účtu takouto osobou; akékoľvek škody, ktoré budú Klientovi spôsobené a/alebo ktoré spôsobí Klient, pridelením prístupu k jeho Používateľskému účtu ďalším osobám, znáša v plnej miere výlučne Klient.

 11. Klient je povinný platiť poplatky za používanie Služby podľa cenníka uvedeného na adrese https://app.bysquare.com/App/BalikySluzieb , ak je mu Služba poskytovaná odplatne.

 12. Klient súhlasí s tým, aby mu na jeho emailovú adrese, ktorú zadal pri Registrácii (resp. ktorá je ako aktuálna uvedená v jeho Používateľskom účte), boli ADELANTE posielané informácie a/alebo dokumenty podľa týchto Obchodných podmienok. Klient zároveň potvrdzuje, že táto emailová adresa je adresou, ktorú si pravidelne kontroluje a že prípadným zaslaním informácií na túto emailovú adresu je povinnosť ADELANTE poskytnúť príslušné informácie a/alebo dokumenty splnená v plnom rozsahu.

 13. Klient môže sám ukončiť používanie Služby tým, že si túto možnosť zvolí vo svojom Používateľskom účte - v takomto prípade sa zruší jeho Používateľský účet a nenávratne sa odstránia všetky Údaje Klienta (4.1.). V prípade, že Klient mal už Službu predplatenú na určité obdobie a Klient používanie Služby ukončil pred skončením tohto určitého obdobia, Klient nemá nárok na vrátenie týchto poplatkov (ani ich časti).

 14. V prípade, že Klient opakovane porušuje tieto Obchodné podmienky alebo ich porušil aspoň raz závažným spôsobom, ADELANTE má právo jednostranne zrušiť jeho Používateľský účet a s ním nenávratne odstrániť všetky Údaje Klienta (4). V danom prípade ADELANTE žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Klientovi realizáciou tohto práva a súčasne platí, že Klient nemá nárok na vráteni

Článok IV.
Údaje Klienta

 1. V rámci používania Služby má Klient právo pridávať na dátové úložisko Služby údaje a dáta - dokumenty, údaje o Klientovej a jeho partneroch, fakturačné údaje a podobne (ďalej len „Údaje Klienta“ v príslušnom gramatickom tvare).

 2. Klient má právo svoje Údaje Klienta kedykoľvek nenávratne odstrániť; takúto možnosť môže Klient sám zvoliť vo svojom Používateľskom účte. Ak Klient nemá prístup do svojho Používateľského účtu alebo prístup stratil, ADELANTE je povinná Údaje Klienta bezodkladne vymazať vždy potom, čo o to Klient výslovne požiada na emailovej adrese info@bysquare.com. Požiadavka na vymazanie Údajov Klienta musí byť zaslaná z adresy, o ktorej je nepochybné, že ňou disponuje Klient, ktorý o výmaz požiadal, prípadne musí ísť o emailovú adresu, ktorú Klient uviedol pri Registrácií.

 3. Údaje Klienta sú výlučným vlastníctvom Klienta a za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi a/alebo dobrými mravmi a/alebo zásadami poctivého obchodného styku v plnom rozsahu zodpovedá výlučne Klient, ktorý rovnako tak zodpovedá aj za všetky prípadné škody, ktoré môžu následkom prípadnej akejkoľvek protiprávnosti Údajov Klienta vzniknúť. ADELANTE k Údajom Klienta nemá žiadne práva a ani ich nevlastní – ADELANTE predmetné Údaje Klienta iba ukladá na dátovom úložisku Služby.

 4. V prípade, ak vznikne odôvodnený predpoklad, že Údaje Klienta alebo niektorá ich časť sú protiprávne (ich prítomnosť na dátovom úložisku Služby porušuje príslušné právne predpisy a/alebo dobré mravy a/alebo zásady poctivého obchodného styku), ADELANTE má právo jednostranne príslušnú časť Údajov Klienta nenávratne odstrániť. V danom prípade ADELANTE žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Klientovi realizáciou tohto práva a súčasne platí, že Klient nemá nárok na vrátenie žiadnych už uhradených poplatkov za používanie Služby ani ich časti.

Článok V.
Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, že v procese Registrácie a používania Služby Klient (najmä Klient, ktorý je fyzické osoba oprávnená na podnikanie) poskytne ADELANTE akékoľvek osobné údaje, sú tieto údaje ADELANTE poskytnuté výlučne len za účelom poskytnutia Služby zo strany ADELANTE Klientovi, t.j. ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy – ust. § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 12/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VI.
Cena Služby a fakturovanie

 1. ADELANTE poskytuje Službu odplatne, pričom môže podľa vlastného uváženia vymedziť aj prípady jej bezodplatného poskytovania (napr. bezplatné obdobie, resp. bezodplatné základné funkcie Služby a podobne).

 2. Klient uhrádza poplatok za používanie Služby tak, že si (vopred) predpláca Službu v rozsahu, na obdobie a za cenu podľa aktuálneho cenníka (https://app.bysquare.com). Dňom, pripísania príslušnej platby Klienta na účet ADELANTE získava Klient právo používať Službu vo vymedzenom rozsahu a na predplatené obdobie. Za predplatené obdobie sa považuje každý, aj začatý mesiac.

 3. Klient môže zaplatiť aj platobnou kartou na ďalšie predplatené obdobie, kde na začiatku toho obdobia ADELANTE stiahne z platobnej karty poplatok za používanie Služby na ďalšie obdobie (6.2.). Toto sa deje automaticky pokiaľ klient nezruší predplatné za službu.

 4. Za uhradený poplatok za používanie Služby a iné položky podľa cenníka ADELANTE doručí Klientovi (riadnu) faktúru. Klient súhlasí s tým, že ADELANTE mu bude doručovať faktúry elektronickou formou, prostredníctvom https://app.bysquare.com/App/PlatobnaHistoria a zaslaním notifikácie na emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii.

 5. V prípade, ak by Klient pri používaní Služby chcel prekročiť rozsah ním predplateného balíčka, môže si predplatiť väčší balík Služby podľa cenníka uvedeného na adrese https://app.bysquare.com/App/BalikySluzieb .

 6. Spoločnosť má právo jednostranne meniť cenu Služby (resp. cenu jednotlivých balíčkov). Klientom, ktorí v čase zmeny ceny Služby (resp. ceny jednotlivých balíčkov) majú už predplatené určité obdobie používania konkrétnej Služby a/alebo konkrétneho balíčka, nebudú zaň vystavené žiadne dodatočné poplatky; akákoľvek zmena ceny Služby sa týchto Klientov týka až v prípade ďalšieho (nasledujúceho) obdobia, ktoré nasleduje po období, ktoré už majú predplatené. ADELANTE má právo cenu Služby natrvalo alebo na určitý čas znížiť - a to pre všetkých Klientov. Platí, že ak sa Spoločnosť rozhodne cenu Služby akokoľvek zvýšiť, je povinná novú cenu oznámiť všetkým Klientovi vždy aspoň tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny ceny Služby.

 7. Klient nemá právo na vrátenie už zaplateného poplatku (ani jeho pomernej časti) za používanie Služby.

Článok VII.
Vlastníctvo Služby

 1. Služba ako celok - ale i jej jednotlivé súčasti, sú autorským dielom v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky majetkové práva k tomuto dielu vykonáva výlučne ADELANTE.

 2. Klient získava za splnenia okolností uvedených v týchto Obchodných podmienkach len právo používať predmetné dielo (alebo jeho časť) na základe nevýhradnej licencie udelenej mu ADELANTE na čas, po ktorý je oprávnený používať Službu, a to spôsobom a za odplatu určenú týmito Obchodnými podmienkami a kumulatívne rozsahom balíčka, ktorý si tento Klient od ADELANTE zakúpi.

 3. Klient a ani Návštevník stránky nemajú právo zisťovať zdrojový kód jednotlivých zložiek Služby, pričom majú zakázané do neho zasahovať a/alebo ho upravovať a rovnako tak majú zakázané ho ďalej akokoľvek šíriť.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky spory vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. ADELANTE je oprávnená jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky, je však povinná oznámiť ich zmenu najneskôr tridsať (30) dní pred účinnosťou akejkoľvek zmeny. Zmena týchto Obchodných podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke https://app.bysquare.com v časti https://app.bysquare.com/App/vop najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke https://app.bysquare.com v časti https://app.bysquare.com/App/vop zverejnené aj úplné znenie Obchodných podmienok po oznámenej zmene.

 3. Návštevou webovej stránky https://app.bysquare.com , tiež vytvorením Používateľského účtu a/alebo zaplatením faktúry a/alebo použitím Služby, Návštevník, resp. Klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok.